Xem điểm thi Chứng chỉ THCB và THNC

Nhập ngày tháng theo quy tắc: Ngày/Tháng/Năm.

- Ví dụ: ngày 1 tháng 3 năm 2017 sẽ nhập là: 01/03/2017


Họ, tên gõ Tiếng Việt có dấu

- Ví dụ, bạn tên Nguyễn Văn An, khi tìm điểm sẽ nhập Họ: Nguyễn Văn - Tên: An

+ Lưu ý: Ở phần họ tên, khi nhập, không được có khoảng trắng trước hoặc sau họ, tên.


Họ: Tên: Ngày thi:

Trong trường hợp không tìm thấy kết quả, các bạn học viên có thể thử lại bằng cách sau:

- Nhập Tên không dấu, Ví dụ: nếu học viên tên Phúc, các bạn nhập là Phuc

- Xóa khoảng trắng đầu hoặc cuối từ trong họ hoặc tên.